اشتراک الکترونیک


لینک های مفید
کارگاههای شبکه
کارگاههای شبکه در همایش
موضوع
کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی
وضعیت: انجام شده
تاریخ برگزاری : ۹۴/۱۰/۱۷
مدرس :
مدت برگزاری به ساعت : ۶
امتیاز بازآموزی :
فایل پاورپوینت :
موضوع : آشنائی با نحوه ثبت استاندارد انواع بیماریهای قلبی عروقی

تبلیغات